На головну
Новини
ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Тематичні плани довузівської підготовки з математики і фізики дають оптимальний розподіл шкільної програми за темакими, який забезпечує, з одного боку, достатню глибину її опрацювання, а з іншого боку - необхідну швидкість засвоювання. По кожній темі підібрано відповідне літературне джерело (див. 5-й стовпчик плану) з вказівкою параграфа (чи пунктів параграфа), у якому викладено відповідний теоретичний матеріал чи методичні вказівки до розв'язання завдань.

У тематичному плані з математики ми обмежилися посиланнями на посібник

[1] Кругликов А.В., Плакса С.А. Пособие для довузовской подготовки по математике. – Киев: НТУУ "КПИ", 2014.

Усі завдання, номери яких вказанi в тематичному плані з математики, - це вправи з посiбника

[2] Кругликов А.В., Плакса С.А. Збiрник завдань для довузiвської пiдготовки з математики. — Київ: НТУУ "КПI", 2015.

У тематичному плані з фізики зроблено посилання на джерела з переліку літератури, розміщеному одразу за самим тематичним планом. У тих же літературних джерелах містяться і завдання тематичного плану з фізики. Наприклад, посилання [10, 1.108, 1.109, 1.112, 1.113] означає, що в літературному джерелі [10] з переліку літератури слід опрацювати завдання з номерами 1.108, 1.109, 1.112, 1.113.

По кожній темі підібрано завдання, об'єднані в три групи: перша - типові та базові завдання (2-й стовпчик плану), друга - завдання для повторення (3-й стовпчик плану), третя - додаткові завдання (4-й стовпчик плану).

Типові та базові - це завдання на використання характерних для даної теми прийомів і алгоритмів, що є основою для розв'язання інших завдань. Учням, в першу чергу, необхідно навчитися розв'язувати саме ці завдання. Якщо підготовка проводиться під керівництвом викладача, задачі цієї групи можна рекомендувати для опрацювання в аудиторії

Завдання для повторення - це завдання, розв'язання яких бажано виконувати, не звертаючись до підручників, довідників чи посібників, тобто "по пам'яті". Уміння розв'язувати ці завдання свідчить про засвоєння основних понять, законів і формул, що може бути певним критерієм оцінки учнями своїх власних знань. Ці завдання можна рекомендувати як домашні при роботі учнів під керівництвом викладача.

У додаткові включено різноманітні завдання (серед яких є і досить складні) для подальшого більш глибокого оволодіння основними законами, удосконалення техніки розв'язання конкурсних завдань, а також для розвитку творчих здібностей учнів. Ці завдання можна використовувати при проведенні додаткових (факультативних) занять.

Починати роботу над кожною темою слід з повторення або вивчення відповідного теоретичного матеріалу за допомогою літературних джерел, рекомендованих в тематичному плані, а потім переходити до розв'язання завдань. Робота з літературними джерелами буде більш ефективною, якщо її результати систематично заносити в окремий зошит.

При опрацюванні теоретичного матеріалу варто чітко усвідомити зміст основних понять і означень. При вивченні прикладів розв'язання завдань, розглянутих у відповідних посібниках, слід письмово виконувати усі проміжні перетворення. Це дозволить глибше засвоїти прочитане і закріпити відповідні технічні навички. Дуже корисним є самостійний добір і короткий запис по пам'яті головних висновків з вивченого.

При розв'язанні завдань з будь-якої теми можуть виникнути труднощі. У цьому випадку ще раз вивчіть розв'язання базових і відповідних типових прикладів, після чого знову поверніться до розв'язання завдань. У крайньому випадку, вичерпавши усі власні можливості, зверніться за консультацією до викладача.

Важливим етапом довузівської підготовки є систематичний контроль і самоконтроль набутих знань, умінь і навичок. З цією метою можна використати тренувальні тематичні тести, розміщені в інтернеті на сайті "http://physics.kpi.ua" у розділі "Матеріали для абітурієнтів", куди слухачі ЗФМШ отримують безкоштовний доступ.

Тематичний план довузівської підготовки з математики Завантажити
Тематичний план довузівської підготовки з фізики Завантажити